Laatste gewijzigd: 1 juli 2020
Gepubliceerd: 1 maart 2013

1. Toepasselijkheid 

1.1. Op al onze diensten en producten zijn de hierna volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders benoemd in een individuele overeenkomst. 

1.2. Indien één of meerdere artikelen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn verklaard, blijven alle overige artikelen van toepassing. 

1.3. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 


2. Prijzen 

2.1. Alle genoemde prijzen zijn exclusief de geldende BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeldt. 

2.2. De overeengekomen prijzen kunnen door wettelijke bepalingen ten alle tijden worden gewijzigd zonder dat voorafgaand schriftelijk instemming is vereist. 

2.3. Prijswijzigingen als gevolg van economische veranderingen, worden tenminste 2 kalendermaanden voorafgaand aan de inwerkingtreding, bekend gemaakt aan afnemer. Opdrachtgever heeft in de periode na bekendmaking en voorafgaand aan de ingangsdatum van de prijswijziging, de mogelijkheid schriftelijk bezwaar aan te tekenen. Het bezwaar dient uiterlijk vóór de ingangsdatum van de prijswijziging te zijn verzonden. Hierbij geldt de stempeldatum van de postbezorger. Bij geen afstempeling van de postbezorger geldt de ontvangstdatum minus 5 dagen. 

2.4. Asento kan niet aan zijn aanbieding of offerte worden gehouden, indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat een aanbieding of offerte, danwel onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 


3. Facturering en vergoeding 

3.1. Facturering gebeurd maandelijks in de maand na de verrichtte werkzaamheden. Er kan desgewenst een specificatie van de uitgevoerde werkzaamheden separaat worden verstuurd. 

3.2. Als Opdrachtnemer genoodzaakt is een herinnering te sturen, wordt het factuurbedrag verhoogd met administratiekosten ter grootte van € 15,00 exclusief de geldende BTW. 

3.3. Opdrachtgever vergoedt reiskosten tegen € 0,29 excl. BTW per gereden kilometer. 

3.4. Alle overige onkosten ten behoeve van Opdrachtgever worden middels een factuur in rekening gebracht. 

3.5. Facturering geschiedt in de regel, met het oog op het milieu, digitaal. De wijze van versturen gebeurd middels een e-mail. Indien Opdrachtgever uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven geen facturen digitaal te willen ontvangen, worden facturen per post verstuurd. 


4. Betalingsvoorwaarden 

4.1. Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum op rekening te zijn bijgeschreven van Asento. 

4.2. Alle (bijkomende) kosten van en door eventuele incassobureaus en/of gerechtsdeurwaarders komen ten lasten van Opdrachtgever, daarnaast worden de reeds gedeclareerde herinneringskosten en een boeterente van 2% per maand na factuurdatum in rekening gebracht. 

4.3. Opdrachtgever is niet gemachtigd eventuele vorderingen op Asento in mindering te brengen op het verschuldigde. 


5. Contractduur; opzegtermijnen en uitvoertermijnen 

5.1. De overeenkomst tussen Asento en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 

5.2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Asento derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Asento dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 

5.3. Asento zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 

5.4.  Indien opdrachtgever niet volledige informatie verstrekt en daardoor Asento niet de dienst binnen de gestelde termijnen kan opleveren, kan Opdrachtgever eventuele opgelegde boetes en/of verhogingen niet verhalen op Asento. 


6. Ontbinding, opschorting en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 

6.1. Asento is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Asento ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Asento kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. 

6.2. Voorts is Asento bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Asento kan worden gevergd.  

6.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Asento op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Asento de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

6.4. Indien Asento tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.  

6.5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Asento gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en/of indirect ontstaan. 

6.6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Asento gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 

6.7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, zal Asento in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Asento extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Asento anders aangeeft. 

6.8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Asento vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Asento op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 

6.9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 


7. Aansprakelijkheid 

7.1. Indien Asento aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.  

7.2. Asento is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Asento is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 

7.3. Indien Opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Asento beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

7.4. De aansprakelijkheid van Asento is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 

7.5. Opdrachtgever is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.  

7.6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Asento aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Asento toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Asento aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Asento is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

7.7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Asento of zijn leidinggevende ondergeschikten. 


8. Overmacht 

8.1. Asento is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.  

8.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Asento geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Asento niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtgever of van derden daaronder begrepen. Asento heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Asento zijn verbintenis had moeten nakomen. 

8.3. Asento kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

8.4. Voor zoveel Asento ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Asento gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 


9. Vrijwaring 

9.1. De Opdrachtgever vrijwaart Asento voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Asento toerekenbaar is. Indien Opdrachtgever uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Asento zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Asento , zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtgever en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever. 


10Geschillen 

10.1. De rechter in de vestigingsplaats van Asento is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtgever het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

10.2. Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 


11Overige bepalingen 

Alle niet-benoemde bepalingen worden aangenomen naar redelijkheid binnen de algemeen geaccepteerde maatschappelijke normen. 

Almere, 1 juli 2020

Aanpassingen:
1 juli 2020: Diverse tekstuele aanpassingen waarbij gesproken werd over Opdrachtgever terwijl hier Asento werd bedoeld.